პუბლიკაციები
LEADER მიდგომა - საინფორმაციო ბიულეტენი
PDF
სოფლის განვითარების პროექტი ლაგოდეხში
PDF
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
PDF
მიღებული გამოცდილების შეჯამება
PDF
სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში
PDF